Dating suliza salam

20-Jan-2018 14:22 by 8 Comments

Dating suliza salam - no ip duc not updating

Stefano di Spalato.^ Nu nezna se pravo, da li su ovi prevodi nacinjeni iz latinskih ili hrvatskih izvornikah, bududi da nije vjerojatno, da su redovnici rimske crkve, navlastito Bonedik- tini, ako su bili i glagola§i, jur u staro doba bolje razumjeli taljanski nego li latinski, pa da su radi toga prevo^ili za svoju porabu latinske izvornike na taljanski. iz cesa dalo bi se zakljuciti, da su takove izprave od razlicitih Ijudih prevedene na jezik la- tinski, i to pogledom na pismo, u isto doba, kad je pisan izvomik. 860, kad je jos Kocelov otac Pribina zivio, te za kojega knezovanja nije po svoj ,prilici Kocel kao knez darove pravio; listina bi 86 imala dakle uvrstiti u g. S druge strane prinukalo me, da se obazrem na sav sesti viek, taj u6in, sto * se jur koncem sestoga vieka u istih izpravah i papinskih poslanicah ^ominju Slovjeni, koji su jur tada iz Panonije i Istre navaljivali u Dalmaciju.

Grgur L papa nala2e Kastoriju bilje Sniku, neka biskupu solinskomu Maksimu, ako se pokaje za svoju nepokdmost, i svoju nevinost doka2e, preda utjeiiteljno papinsko pismo a zajedno da istoga Maksima sa biskupom Savinijanom i naddjakonom Honoratom izmiri .

U ovu svrhu razgledah i proucili sve skoro znamenitije pismohrane hrvatske, navratih se dvaputa u Dal- maciju, tri do cetiri puta u Mletke, proputovah sve znanienitije gradove ta- Ijanske, i navratih se vise puta u stajerski Gradac, Bec i Buda-Pestu, trazeci posvuda nase povjestne spomenike. U Rabu: iz gradskog i kaptolskog arkiva i knjiznice popa Gurata. vieku na velikoj cetvrtini sa 71 stranah, a ima sljedeci naslov: „Incipit libellus Policorion, qui topicus vocatur, est enim de diversis locis et multarum villarum territoriis, ortographice conpositus, monasterii s. drugom rukom pisane i po Ivanu tada Snjem obcinskom tajniku i poddjakonu crkve sv. Sav zbornik ima samo 36 listovah, ali je od velike vaznosti radi svqje starine, i radi pravilnosti prepisah. Prvo i najvaznije mje Sto od ovieh pripada zborniku vatikan- skomu: Regestum autographum Joannis Papae VIII." koj se smatra za najstariji vatikanski rukopis papinskih regestah. stoljeca, a tiskom ga priobci, ali veoma pogriesno, mnogozasluini Dr. vieku, ako se u Vjoj doista spominje Radoslav kao kralj..

^ Od onoga vremena sve do danas ulagao sam sav svoj trud, da odgo- vorim sto savrsenije visepomenutoj zadaci. Zbornik ovaj, poznat podimenom Polichorion, pisan je u XIV. Dva od ovijeh cuvaju se u vatikanskom arkivu u Rimu, treci je u kaptolskom arkivu u Splietu. stoljeca, drzeci se kronologije opredieljene po ucenom Jaffeu u njegovih papinskih regestah : ^Regesta Pontificum" g. Velevazan taj zbornik pisan je na pergameni u velikoj osmini koncem XII. Od ovoga zbornika nalazi se i kasnijih prepigah iz XVIL i XVIII. od koje Koleti u Illyricum sacrum samo po6etak pri- obci i u g. uvrsti, neznam da li pripada ovoj godini, i time XI.

Doa ini juga boleh digunakan kepada binatang yang termakan rumput yang diracun atau yang dipatuk ular.

Kaedah rawatannya adalah dengan memberi makan rumput dan meminum air yang telah dibacakan dengan doa diatas.

papa nudi protjeranomu iz biskupije risauske (polag njekib sriemske) Sebastijauu biskupu, kojugod izpraznjenu biskupiju sicilijansku, odobravajuci, Sto nije htio primiti biskupiju ponu- djenu sebi od Anastazija patriarka Antiokenskog 19 U Rimu. papa pozivlje Maksima biskupa solinskoga u Rim pred crkveni sud 20 mjeseca siecnja.

papa zapovieda opetovano Maksimu biskupu 8o Unskomu, da dodje u Rim i da ne proganja Pavlina biskopa i Honorata naddjakona 20 mjeseca o2ujka. CODEX Dl PLOMATICUS REGNI CROATIAE, SLAYONIAE ET DALMATIAK DIPLOMATICKI SBORNIK KRll JEYINE IB7ATSEE S Di LIACIJOl I SLATONIJOH. vieka, bud sto su veoma riedke, ili sto je povjest naroda hrvat- skoga, za vrieme samostalne narodne vladavine, i za vrieme prvoga stoleca nasega saveza s Ugarskom, najmanje razjasnjena. 1102, kao one godine, kad je kraljevina hrvatska stupila u savez s kra- Ijevinom Ugarskom. Kako ce se svaki citatelj iz sravnjivanja mojega 8 dojakosnjimi razlicitimi izdanji osvjedociti moci, ima skoro u svakoj pod brojevi LXXII. Stjepanu prvomuceniku, neimamo dapaoe ni prepise izvornikah^ vra ved jedino taljanske prevode* od kojih njeke Farlati opet na lafinski prevede, i tako dvakrat pretvorene i preobrazene tiskom priobci Od ovih taljanskih prevodah sacuvan je jedan noviji prepis u mletackoj knjiznici sv. Mozebit da ce tkogod prigovoriti i tomu, §to sam u ovu knjigu zbor- nika uvrstio izprave i listine iz sestoga vieka, protezuce se ponajvi§e na crkvenu povjest Dalmacije i Panonije, po§to neimamo jasnih dokazah, da li BU Hrvati jur u sestom vieku zasjeli rec6ne zemlje. Najvecu pomnju obratio sam ipak svakom zgodom na listine starije od XIII. Marije u Zadiu naci stari zbornik listinah ovoga samostana, pisan na kozi, koj meni poznat nebijase, posto mi prilikom tamosnjega iz- trazivanja samo dva novija losa prepisa istoga zbornika na porabu dado Se. Iz ovoga rukopisa prepisao sam sve poslanice, koje se ticu povjesti hrvatske, bugarske i veliko- raoravske, ali sam uvrstio u ovu knjigu samo one, koje stoje h savezu s povjescu hrvatskom. Od vele- znamenitoga samostana solinskoga, sagradjena od hrvatskih kraljevah i po- svecena sv. Kad se mozebit s vremenom pronadju ili izgubljeni izvornici, ili bolji prepisi, ili pako drugi povjestni do sad nepoznati podatci, mocr de se osim gorespomenutih jos kojqjgodj u toj knjizi uvr Sdenih listinah tocnije opredieliti godina, koje je izdana. papa odgovara Marcellu skolastiku, da ne- mo^ nslidati ojegovu molbu, podne Senu radi Maksima biskupa solin&kog 17 mjeseca prosinca. papa pi Se Sabinijanu djakonu u Carigrad radi Maksima biskupa solinskoga 17 mjeseca sie^nja. Grgur papa pi$e Konstantini supruzi cesara Mavricija, o nepokornosti biskupa solinskoga Makaima 18 mjeaeca veljade. papa nalai Se Sabinijanu biskupu za- darskomu, dn ne obdi s izobdenim od crkve Maksimom biskupom solin- skim, i da dodje zajedno s biskupi dalmatinskimi u Rim 23 mjeseca prosinca.

  1. dating agency costs 10-Feb-2018 05:19

    After a quick email confirmation, you will have access to the services the site offers for free.

  2. Free sexy video chat without registeration 05-Feb-2018 00:15

    It has been determined, however, that the lower rate of lesbians tested by regular pap smears makes it more difficult to detect cervical cancer at early stages in lesbians.